Muaj xya cim regions hauv Washington lub 211 Thoob plaws lub xeev cov ntaub ntawv thiab xa. Txhua thaj av txhawb kev pab tib neeg hauv zos cov kev pab cuam rau cov neeg nyob hauv. Select a region on the map below to find information about 2-1-1 programs in your area.

Peninsulas' 2-1-1 - (866) 736-9634 South Sound - (800) 572-4357 King County - (800) 621-4636 North Sound - (800) 223-8145 Greater Columbia - (800) 211-5445 Eastern Washington - (866) 904-9060 Southwest Washington - (866) 698-6154 Southwest Washington - (866) 698-6154

WIN211 10th Anniversary Sponsors

Dr. Dennis G. & Terri Jean Smith